03220-247208 :: baitamnhighschool@gmail.com

 Sl. No. Name Qualification Designation Image
1 Mr. Kanak Kanti Kar M.Sc. (Physics), B.Ed., M.A. (Education) Head Master  
2 Shri Shyamapada Bera B.Sc. (Botany Hons)., B.Ed. Asst. Head Master  
3 Shri Ashish Kumar Kar Mahapatra M.A. (History), B.P.Ed. Asst. Teacher
4 Shri Debashis Panda B.Sc.(Bio), B.P.Ed. Asst. Teacher  
5 Shri Dhirendranath Bera B.Sc.(Chemistry Hons.), B.Ed. Asst. Teacher  
6 Shri Sudhanshusekhar Kundu B.Sc.(Physics Hons.), B.Ed. Asst. Teacher  
7 Smt. Juthika Maity B.A.(Geography Hons.), B.Ed. Asst. Teacher  
8 Shri Chandan Kumar Bhanja M.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher  
9 Shri Tapas Kumar Giri M.A.(Mathematics), B.Ed. Asst. Teacher  
10 Shri Anup Kr. Raut M.A. (Political Science), Asst. Teacher  
11 Shri Kuntal Panda B.Sc.(Geography Hons.), B.Ed. Asst. Teacher  
12 Smt. Salma Soren B.A. (Sanskrit), B.Ed. Asst. Teacher  
13 Shri Sudip Ganguly B.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher  
14 Shri Chandan koley B.Sc.(Geography), B.Ed. Asst. Teacher  
15 Shri Somnath Sau B.A. (Bengali), B.Ed. Asst. Teacher  
16 Shri Goutam  Kr. Bhanja B.Sc. (Pure), B.Ed. Asst. Teacher  
17 Shri Nitai Patra M.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher  
18 Smt. Antara Loho M.Sc. (Computer Sc.), B.Ed. Asst. Teacher  
19 Shri Sukumar Ranajit M.A. (Bengali), B.Ed. Asst. Teacher
20 Shri Partha Sarathi Parichha M.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher  
21 Shri Bholanath Bag B.A. (Bengali), B.Ed. Asst. Teacher
22 Shri Tushar Subhra Maity  B.Sc.(Chemistry Hons.), B.Ed. Asst. Teacher  
23 Shri Anirban Roy M.Sc.(Physics), B.Ed. Asst. Teacher  
24 Miss. Ishita Patra M.A. (Sanskrit), B.Ed. Asst. Teacher  
25 Shri Subrata Paikara B.Sc.(Pass) Asst. Teacher
26 Shri Soumya Maity M.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher
27 Miss. Sova Rani Jana M.A. (History), B.Ed. Asst. Teacher  
28 Shri Durga Charan Giri B.A. (History), B.Ed. Asst. Teacher  
29 Shri Manitosh Bhowmik M.Sc.(Nutrition), B.Ed. Asst. Teacher  
30 Shri Dipak Barman B.Com., B.Ed. (Work Education) Asst. Teacher  
31 Shri Anukul Karan M.Sc.(Mathematics), B.Ed. Asst. Teacher
32 Shri Nirmal Chandra Sau B.A. (Bengali), B.Ed. Asst. Teacher  
33 Shri Swapan Rana M.Sc. (Physiology), B.Ed. Asst. Teacher  
34 Shri Gobinda Prasad Ghata B.Sc (Mathematics) Hons. Part Time Teacher